Team Finland -organisaatiot

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ulkomaisten investointien hankinnasta. Finpro, Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari sekä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Business Finland yhdisti tammikuun alussa 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoavan Finpron ja innovaatiorahoitusta tarjoavan Tekesin. Business Finland auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja rahoittaa tutkimusta ja innovaatioita. Asiantuntijoiden tarjoama uusin tieto nopeuttaa markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja auttaa muuttamaan ne kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa kasvuyrityksille pääomaa, osaamista ja verkostoja. Suomen Teollisuussijoitus sijoittaa yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen yhdessä koti- ja ulkomaisten sijoittajakumppaniemme kanssa. 

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) auttaa yrityksiä kansainvälistymään Venäjälle. Palveluita ovat mm. vienninedistämismatkat, toimialahankkeet, markkinaselvitykset, kontaktinhaku, Venäjän-kaupan koulutus, asiantuntijapalvelut (juridiikka, taloushallinto, liiketoiminta), tapahtumajärjestelyt ja Venäjän-kaupan oppaat.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (SRKK) edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kauppa- ja taloussuhteita. Toiminta painottuu pk-yritysten auttamiseen ja valmentamiseen Ruotsin markkinoilla. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palvelee yrityksiä suomen kielellä Tukholmasta käsin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) auttavat suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään ja kasvamaan. ELY-keskukset tarjoavat uusien tuote- ja tuotantoideoiden arviointia, asiantuntijapalveluita sekä rahoitusta yritysten kasvuun, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja vientiin.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätehtäviin kuuluvat yritysten, säätiöiden ja yhdistysten rekisteröiminen sekä patenttien, hyödyllisyysmallien, tavaramerkkien ja mallioikeuksien tutkiminen ja myöntäminen. PRH tukee yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistä toimintaa tarjoamalla tietoa, välineitä, verkostoja ja neuvontaa IPR-oikeuksien, erityisesti patenttien, tavaramerkkien ja mallioikeuksien, hakemiseen eri maihin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehittää uusia älykkäitä teknologioita, ratkaisuja ja innovatiivisia palveluja. Laajojen kansainvälisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan verkostojen avulla VTT tarjoaa suomalaisyrityksille tuoreinta tutkimustietoa ja pääsyn EU-tutkimushankkeisiin.

GTK tarjoaa kaivostoimintaan ja mineraalien etsintään ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä vastaa kaivosalan kasvuohjelmasta.

 

Ulkoasiainministeriö vaikuttaa ulkomailla yritysten toimintaympäristöön ja markkinoillepääsyyn, edistää investointeja Suomeen ja koordinoi maakuvatyötä. Ministeriö ohjaa ja tukee edustustoja ja muuta Team Finland -verkostoa maailmalla. Edustustojen tarjoamiin Team Finland -palveluihin kuuluu yhteyksien luominen, markkinatiedon tuottaminen sekä yritysten ongelmien ratkaisu ja neuvonta. Ulkoasianministeriö rahoittaa yrityksille suunnattuja kehitysinstrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten ja kehittyvien maiden yritysten välisiä liikekumppanuuksia, innovaatioita sekä yksityisiä ja julkisia investointeja kehitysmaissa.

Finnfund ja Finnpartnership kuuluvat ulkoministeriön hallinnonalaan.  Ulkoasianministeriö tukee yrityksiä myös niiden pyrkimyksissä päästä osalliseksi kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, kehitysrahoituslaitosten ja EU:n hankinnoista. Ulkoministeriö antaa yrityksille tietoa järjestöjen hankintamenettelyistä ja kontakteista.

Finnfund tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta yksityisiin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Se sijoittaa ensisijaisesti suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin mutta voi rahoittaa myös suomalaiseen osaamiseen perustuvia, ympäristömyönteisiä tai kohdemaita kehittäviä hankkeita.

Finnpartnership tarjoaa rahallista tukea kehittyville markkinoille suuntaavien, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen. Matchmaking-palvelun kautta suomalaiset ja kehitysmaayritykset voivat löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutus- ja kulttuuriviennin toimialojen kehittymistä. Koulutusvientiä edistetään niin Suomesta lähtevillä korkean tason valtuuskunnilla kuin Suomeen tulevien vierailujenkin yhteydessä. OKM myöntää taloudellista avustusta kulttuurivientihankkeiden valmisteluun. Kulttuuri- ja tiedeinstituutit kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland on Opetushallituksen alla toimiva kasvuohjelma, joka tukee yrityksiä, koulutuksen järjestäjiä ja muita koulutusviennin toimijoita.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja niitä ylläpitävien säätiöiden ja rahastojen vuonna 2005 perustama ja muodostama verkosto. Instituuttiverkostoon kuuluu 16 ulkomailla sijaitsevaa kulttuuri- ja tiedeinstituuttia ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa.