Rådgivning och utbildning

Vi hjälper dig att planera ditt företags internationalisering och lösa praktiska frågor.

 

Sparring kring affärsidén

Vad

Business Finland sparrar företaget och analyserar företagets internationaliseringsmöjligheter.

Nytta

- Företaget får en lägesanalys från en expertorganisation som bidrar med såväl öppna som konfidentiella idéer för internationalisering och styr företaget i rätt riktning.

Så här skaffar du tjänsten   

Närmare information hittar du här (på finska).

Tjänsten är avgiftsfri.

Internationaliseringsrådgivning

Vad

Business Finland ger råd i internationaliseringsfrågor i samarbete med NTM-centralerna, utrikesministeriet och de finländska beskickningarna. När det gäller Enterprise Europe Network är det Helsingforsregionens handelskammare och Turku Science Park som är samarbetspartner.  

Företagen får råd för planeringen och genomförandet av den internationella affärsverksamheten samt stöd för problemlösning.

Kooperativ Viexpo ger råd och betjänar företag i alla branscher i olika skeden av exportvägen som en del av Team Finland-nätverk och som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten. Deras speciella styrka är exportrådgivning som syftar till de globala marknaderna genom de nordiska länderna.

Nytta

- Företaget får information om bl.a. internationaliseringsprocessen och förberedelserna inför denna.

- Företaget får hjälp i frågor som rör finansiering och exportsamarbete.

- Företaget får hjälp i internationaliseringsfrågor och i juridiska och finansiella frågor som gäller EU.

Så här skaffar du tjänsten   

Närmare information hittar du från Business Finland (på finska), Enterprise Europe Network och Viexpo sidor.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Internationaliseringstest

Vad

Med hjälp av internationaliseringstestet kan företaget själv bedöma och analysera sina möjligheter till internationalisering. Testet hjälper företaget att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov. Det stöder planeringen och omfattar internationaliseringens delområden samt förutsättningarna i samband med dem. När testet är gjort får företaget förslag till vilka områden det ska utveckla och hur det ska avancera systematiskt. Slutsatserna kan också utnyttjas som underlag för diskussioner med Finpros experter och finansiärer.

Nytta

- Företaget får en uppfattning om sin egen beredskap för eventuella vidare åtgärder och om sina utvecklingsområden.

Så här skaffar du tjänsten   

Närmare information hittar du här.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Finnveras program Finansiering av exporthandel

Vad

Finnveras program Finansiering av exporthandel riktar sig till finländska små och medelstora företag. Syftet är att förbättra företagens finansiella kompetens vid exportaffärer. Programmet lämpar sig också för större företag som behöver grundläggande information om finansieringen av exportaffärer.

Nytta

- Programmet genomförs i samarbete med banker som är verksamma i Finland.

- För varje företag som deltar ordnas i samarbete med Finnvera och företagets bank en företagsspecifik dag kring temat finansiering av exporthandel.

- Företaget får verktyg för finansieringen av exporthandeln som det kan utnyttja vid offertgivning. Tyngdpunkten ligger på praktiska exportprojekt och deras finansieringslösningar.

- Företaget har möjlighet att delta i utbildning som ordnas av samarbetspartnerna Management Institute of Finland MIF (tidigare Fintra) och Internationella handelskammaren ICC.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information hittar du här.

Du kan också ta kontakt direkt med finansieringschef Erno Ihto, tfn 029 460 2529 eller erno.ihto(at)finnvera.fi.

Programmet är avgiftsfritt, med undantag av den utbildning som ordnas av Finnveras samarbetspartner. Priset för finansiering som eventuellt beviljas av Finnvera motsvarar företagets risk.

Rådgivning om marknader i utvecklingsländer

Vad

Finnpartnership erbjuder företag rådgivning för projekt som riktar sig till utvecklingsländer.

Nytta

- Företaget får information om målländerna (t.ex. om länderna, aktörerna och samhällsansvaret).

Så här skaffar du tjänsten   

Närmare information hittar du här.

Du kan ta kontakt direkt med Finnpartnership, tfn 09 348 434 eller fp(at)finnpartnership.fi.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Rådgivning om den ryska marknaden

Vad

Finsk-ryska handelskammaren erbjuder finländska företag gratis rådgivning under hela affärsverksamhetsprocessen när det gäller att kartlägga marknaden, inleda export, etablera sig och verka på den ryska marknaden. I Rysslands avgiftsfria Export-tjänster ingår bl.a. expertrådgivning om den ryska marknaden, utredning och utveckling av marknadspotentialen och distributionskanaler, kontaktsökning, förhandlingshjälp, etableringsrådgivning (juridik, HR, ekonomiförvaltning, seder och bruk), genomgång av affärsmiljön, marknadsmöjligheter och leads samt genomförande av Team Finland-tillväxtprogrammen i Ryssland. 

Till handelskammarens tjänster till självkostnadspris hör Team Finland-resor till olika delar av Ryssland, Event Management-evenemang enligt nyckelfärdig-principen, lägesrapporter och seminarier, publikationer om handeln i Ryssland och stödtjänster för verksamheten (bl.a. lokaler, tolkar).

Finsk-ryska handelskammaren ger också rådgivning till företag per telefon.

Tjänster till företag. Nätverk, medlemsinformation om handeln i Ryssland, synlighet, medverkan och medlemsförmån vid köp av avgiftsbelagda tjänster.

Nytta

- Företaget får information och handledning om marknadssituationen och verksamhetsmiljön i Ryssland, potentiella kunder och affärsmöjligheter.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med Finsk-ryska handelskammaren:

- Avgiftsfri affärsrådgivning: verkställande direktör Jaana Rekolainen, 010 439 1161, jaana.rekolainen(at)svkk.fi  (verkställande direktör fr.o. m. 1.4.2016)

- Avgiftsfri rådgivning om ekonomiförvaltning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Elvira Stepanova, +7 812 322 2121 (finska-ryska), elvira.stepanova(at)spb.svkk.ru

- Avgiftsfri juridisk rådgivning och etableringsrådgivning: jurist Petri Kekki

- Avgiftsbelagda utbildningar och coachingprogram: utbildningschef Tarja Teittinen, 040 543 2260, tarja.teittinen(at)svkk.fi

- Avgiftsfri telefonrådgivning om handel i Ryssland, 010 439 11 60, må-fr kl. 9.15–13.00

- Bli medlem: marknadsföringschef Marjut Sirola, 010 439 1158, marjut.sirola(at)svkk.fi

Rådgivning om den svenska marknaden

Rådgivningstjänster

Vad

Finsk-svenska handelskammaren ger finländska företag råd i alla frågor som rör verksamhet på den svenska marknaden.

Nytta

- Kunden får information om företagsetablering, finansiering, beskattning, kollektivavtal och lagstiftning.

- Via handelskammaren kan företaget skaffa bl.a. bokförings-, revisions- och rekryteringstjänster.

- Handelskammaren bistår vid företagsköp.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med Finsk-svenska handelskammaren:

- Juridisk rådgivning: Markku Sirviö, tfn +46 76 393 1298 eller markku.sirvio(at)finsve.com.

Den grundläggande rådgivningen är avgiftsfri.

 

Exportcoachning

Vad

I tjänsten som tillhandahålls av Finsk-svenska handelskammaren tränas företag i att börja exportera till Sverige. Samtidigt kartläggs huvudkonkurrenternas kundrelationer, inköpskanaler och inköpsstrategier samt prisnivån.

Nytta

- Företaget får en kundkartläggning och en kundsegmentering.

- Konkurrenternas kundrelationer analyseras.

- Företaget får hjälp med att göra säljmaterial och säljpresentationer på svenska samt vid behov med affärsförhandlingar.

- De strategiska kunderna kontaktas.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt med verkställande direktör Kjell Skoglund, tfn +358 40 560 39 22 eller kjell.skoglund(at)finsve.com.

Tjänsten är avgiftsbelagd. Priset beror på tjänstens omfattning.

Handbok med fakta om länder (Laivauskäsikirja)

Vad

Business Filands Laivauskäsikirja är en omfattande handbok på finska för de finländska exportörernas informationsbehov. Handboken innehåller skräddarsydda fakta om importbestämmelserna och dokumentkraven i 190 exportländer. Innehållet uppdateras kontinuerligt och en bokversion ges ut en gång om året. Faktainnehållet i handboken grundar sig på material från myndigheter i olika länder, fackpublikationer, databaser, Business Finlands global nätverk och Finlands beskickningar. Även de övriga nordiska exportfrämjande organisationerna deltar i informationsutbytet.

Nytta

- Företaget har hjälp av handboken genom hela leveranskedjan: man kan lära sig om de aktuella ländernas krav redan i offertstadiet, affärsförhandlingar som bygger på aktuell information löper bättre, varorna transporteras smidigt när man har de rätta dokumenten, förtullningen i landet fördröjs inte på grund av saknade eller felaktiga dokument och en lyckad leverans ger också nöjdare kunder

Så här skaffar du tjänsten   

Närmare information hittar du här (Export Finland).

Du kan ta kontakt direkt med produktchef Jukka Säikkälä, jukka.saikkala (at) businessfinland.fi.

Webbeställning av handboken, alla länder: 380 € (+ moms), webbeställning 1–10 länder: 240 € (+ moms), webbeställning engångsköp ett land: 35 € (+ moms) och bokversionen (inkluderar webbtjänsten som omfattar alla länder): 460 € + leveranskostnader 15 € (+ moms).

Handbok om internprissättning

Vad 

Handbok om internprissättning är en kompakt sammanfattning avsedd för internationellt inriktade finländska företag. Handboken hjälper företagen att förstå frågor som gäller internprissättning. Handboken, som nu ges ut första gången av Koncernskattecentralen, baserar sig på OECD:s anvisningar om internprissättning som tillämpas i OECD:s medlemsstater.

Nytta

- Internationellt inriktade företag får hjälp med internprissättning ur handboken, det vill säga med att förstå frågor som gäller prissättningen för affärstransaktioner mellan bolag som ingår i samma koncern. Dessutom förklaras internprissättningens principer med hjälp av konkreta exempel genom att sådana situationer där företagen bör fästa uppmärksamhet vid internprissättningen tas upp. Interna affärstransaktioner utgör ofta en betydande del av den normala affärsverksamheten hos internationella koncerner, men internprissättningen anses ofta vara ett knepigt delområde inom internationaliseringen.

Så här skaffar du tjänsten    

Närmare information hittar du här (på finska). Handboken ska ges ut på svenska i februari 2015.

Du kan ta kontakt direkt med Skatteförvaltningen, internprissättning(at)skatt.fi.

IPR-rådgivnings-, informations-, utbildnings- och granskningstjänster (patent, varumärke, mönsterrätt)

Vad

Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder allmän rådgivning i patent-, varumärkes och mönsterrättsärenden. Företagen får information om hur de kan utnyttja internationella, regionala och nationella ansökningssystem för att säkerställa sin rätt till sin immateriella egendom utomlands. PRS ger vägledning vid valet av en lämplig form av IPR-skydd. 

PRS:s utbildningstjänster omfattar seminarier, utbildningar, kurser och andra evenemang med IPR-tema. Med hjälp av dem kan företaget fördjupa sin egen kompetens och utveckla sin affärsverksamhet.

Handledning erbjuds även i användningen av patent-, varumärkes- och mönsterrättsdatabaserna. PRS:s informationstjänster hjälper företagen när de behöver information om registrerade IPR-rättigheter - varumärken, mönster, nyttighetsmodeller och patent. IPR-informationstjänsterna är tillgängliga elektroniskt dygnet runt.

Med hjälp av PRS:s granskningstjänster kan företagen komplettera sina egna bakgrundsutredningar. Med hjälp av en expert kan man till exempel ta reda på om den tekniska lösning som företaget har utvecklat är ny och om den är patenterbar, följa konkurrenternas patent samt undersöka om det finns patent som kan utgöra hinder för den kommersiella användningen av företagets produkt.

Fördelar

Genom att kartlägga möjligheterna och vidta skyddsåtgärder innan produkterna presenteras eller verksamheten inleds i mållandet, kan företaget undvika att gå miste om de egna rättigheterna, säkerställa sin frihet att verka i mållandet och minska risken att kränka andras industriella rättigheter.

Företaget kan även ta reda på vilka rättigheter dess konkurrenter har sökt och registrerat, när och i vilka länder eller geografiska regioner. Företagen erbjuds information om redan utvecklade tekniska lösningar, registrerade varumärken och skyddad design samt om deras utvecklare och deras rättsinnehavare (uppfinnare och företag). 

Dessutom kan företagen följa den allmänna utvecklingen i branschen och hitta nya potentiella samarbetsparter.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan kontakta Patent- och registerstyrelsen direkt:

029 509 5050 (kundtjänst)
neuvonta.patentti(at)prh.fi eller 029 509 5858
neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi eller 029 509 5855
neuvonta.malli(at)prh.fi eller 029 509 5855

Läs mer här.

Rådgivnings- och informationstjänsterna är avgiftsfria.

Bland utbildningstjänsterna finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda evenemang.

Granskningstjänsterna är avgiftsbelagda tilläggstjänster som görs på beställning.