Finansiering

Vi kan erbjuda ett brett spektrum av varierande finansiella tjänster, från bidrag till lån och garantier.

 

Lån från Finnvera

Vad

Företaget kan ansöka om lån från Finnvera när marknadsbaserad finansiering av en eller annan orsak inte kunnat ordnas. I regel kan man inte finansiera hela projektet med Finnveras lån, utan Finnvera delar vanligen den finansiella risken med andra finansiärer.

Nytta

- Företaget kan använda lånet till exempel för att finansiera maskin-, anläggnings- eller byggnadsinvesteringar, driftskapitalbehov och olika företagsomstruktureringar.

- På särskilda grunder kan man också finansiera ett finländskt företags affärsverksamhet som bedrivs utomlands.

Så här skaffar du tjänsten    

Du kan ta kontakt direkt Finnveras onlinetjänst eller telefontjänsten på 029 460 2580.

Lån från Finnvera ska återbetalas i sin helhet och för dem tas ut en avgift som motsvarar företagets risk. De garantier som står till förfogande påverkar också det slutliga priset.

Finnveraborgen

Vad

Finnveras proprieborgen som säkerhet för företagets finansieringsbehov i olika utvecklingsfaser. Företaget kan använda Finnveraborgen som säkerhet för lån och andra ansvarsförbindelser  som det fått av banker och finans- eller försäkringsbolag. Finnveraborgen kan förbättra tillgången till finansiering när företagets egna säkerheter inte räcker till.

Nytta

- Borgen kan till exempel användas som säkerhet för finansiering av maskin-, anläggnings- eller byggnadsinvesteringar, driftskapitalbehov och olika företagsomstruktureringar.

- Borgen kan användas som motsäkerhet för bankernas leveranssäkerheter samt på särskilda grunder även för finansiering av finländska företags affärsverksamhet utomlands.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med Finnveras onlinetjänst eller telefontjänst på 029 460 2580.

Priset för Finnveras borgen motsvarar företagets risk. Borgen som står till förfogande påverkar också det slutliga priset.

Exportgaranti från Finnvera

Vad

En försäkring för att täcka kreditrisker i samband med exporthandel eller en garanti för att täcka kreditrisker som förorsakas exportfinansiären (kreditgivaren) av den utländska köparen (kredittagaren), av köparens bank eller land.

Nytta

- Med hjälp av exportgarantin kan företaget försäkra sina fordringar av den utländska köparen eller köparens finansiär mot kommersiella och/eller politiska kreditrisker i anslutning till exporthandel.

- Med exportgarantin kan företaget också förbättra sina möjligheter att få finansiering för exporthandeln.

- Vid handel med kapitalvaror kan man med hjälp av exportgarantin också ordna finansiering för de utländska köparna eller kredittagarna.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med Finnveras onlinetjänst. Efter att du tagit kontakt eller efter att din ansökan kommit in gör Finnvera en preliminär utredning om projektet och sina möjligheter att medverka.

Prissättningen av Finnveras exportgarantier grundar sig på riskobjektets (företagets eller bankens) riskklassificering, som återspeglar kreditrisken. Dessutom påverkas prissättningen av bland annat risktiden, de risker som ska täckas samt köparens, kredittagarens och mållandets kreditvärdighet.

Innovationsfinansiering från Business Finland

Vad

Med hjälp av Business Finland finansiering kan företag testa hur ett affärskoncept fungerar på en ny exportmarknad, utveckla den kompetens som krävs för tillväxt genom internationalisering, utveckla och pilottesta produkter och tjänster med potential för internationell framgång samt förbättra innovationsprocessen och ledarskapet.

Finn en finansieringstjänst som motsvarar ditt behov:

Finansiering för startuppsföretag

Business Finland finansiering för startuppsföretag är avsedd för företag som är under fem år gamla. Företag kan testa affärskoncept på en ny exportmarknad, få respons av kunderna och snabbt genomföra en första demonstration eller skapa en första prototyp. Business Finland finansierar också forskning, utveckling och pilotverksamhet samt utveckling av innovationsverksamhet och affärsverksamhet som snabbt kan skalas upp.

Finansieringstjänster för små, medelstora och midcap-företag

Business Finland finansierar små, medelstora och midcap-företag som siktar på den internationella marknaden eller som vill expandera sin internationella affärsverksamhet. Med Business Finland hjälp kan företaget utöver genom forskning och utveckling och pilotverksamhet utveckla sin kompetens på många olika sätt. Företaget kan exempelvis utveckla sin organisation, kartlägga efterfrågan på exportmarknaden och skaffa kunskap för att utveckla företagets innovationsverksamhet.

Finansieringstjänster för storföretag

Business Finland erbjuder finansiering också för forsknings- och utvecklingsprojekt och kompetensutveckling vid storföretag.

Nytta

- Med hjälp av finansiering kan företagen sätta siktet högre, nå resultat snabbare och försnabba sitt inträde på exportmarknaden.

- finansiering består av bidrag eller lån. Bidrag behöver inte återbetalas. Lånen beviljas utan säkerhet och med låg ränta.

Mer information

Business Finland's finansieringstjänster

Utvecklingsunderstöd för företag från NTM-centralerna

Vad

NTM-centralerna beviljar små och medelstora företag understöd för utvecklingsåtgärder. Med utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering, produkter, tjänster och produktionsmetoder, beredning av projekt samt annat betydande utvecklande av företagsverksamheten. Understöd söks hos NTM-centralen. Maximibeloppet är 50 procent av projektkostnaderna. Finansieringen inriktas på projekt som syftar till att göra verksamheten effektivare eller mångsidigare eller till att rikta om den. Godtagbara utgifter är bland annat externa tjänster, löne- och reseutgifter, medverkan på mässor och utställningar samt köp av råvaror och halvfabrikat i anslutning till produktutvecklingen. Understödet betalas efter att åtgärderna har vidtagits. Det är bra att ta kontakt med NTM-centralen redan när projektet planeras.

Nytta

- Understödet sporrar företaget till målinriktad verksamhetsutveckling.

- Företaget kan sprida risken i anslutning till genomförandet av viktiga projekt.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt via NTM-centralernas onlinetjänst.

 

Riskkapital från Finlands Industriinvestering

Vad

Finlands Industriinvestering gör kapitalinvesteringar i de mest lovande finländska företagen under deras tillväxt- och internationaliseringsfaser. Investeringarna är en del av det totala finansieringspaketet som genomförs i samarbete med privata finansiärer och på lika villkor. Industriinvestering fäster i första hand uppmärksamhet vid företagets affärsplan och tillväxtmöjligheter, vid produktens eller tjänstens innovativitet, vid företagets ledning och vid utsikterna på marknaden.  Industriinvestering bedömer också projektets betydelse för Finlands samhällsekonomi och teknologikompetens samt dess potential att skapa nya arbetsplatser.

Nytta

- Företagen får kapital, kunnande och nätverk som hjälper dem att växa på den internationella marknaden.

- Egetkapitalfinansiering stärker bolagets balans och ger det möjlighet att växa och internationaliseras.

- Finlands Industriinvestering deltar i utvecklingen av affärsverksamheten i egenskap av minoritetsägare, i huvudsak via styrelsearbetet.

- Industriinvestering investerar alltid tillsammans med, och på samma villkor som privata investerare. Industriinvestering är alltid minoritetsinvesterare och innehavet i målföretaget kan vara högst 50 procent.

Så här skaffar du tjänsten    

Närmare information hittar du här.

Du kan ta kontakt direkt med Industriinvestering:

- Heli Kerminen, direktör, venture capital -investeringar, 040 077 2833, heli.kerminen(at)tesi.fi.

- Jussi Hattula, direktör, tillväxt- och industriella investeringar, 040 066 9955, jussi.hattula(at)tesi.fi.

- Matias Kaila, direktör, fondinvesteringar, 040 720 1324, matias.kaila(at)tesi.fi.

Finnfunds finansiering för projekt i utvecklingsländer och Ryssland

Vad

Finnfund erbjuder långsiktig finansiering för projekt som gäller etablering eller expansion av finländska företag eller deras partner i utvecklingsländer. Våra finansieringsinstrument består av aktiekapital, investeringslån, kapitallån eller andra mezzaninelån och garantier.

Nytta

- Företaget får riskfinansiering för projekt i utvecklingsländer utan säkerhet från det finländska moderbolaget eller någon annan part i Finland.

- Företaget drar nytta av Finnfunds kontaktnätverk och erfarenhet av verksamhet i utvecklingsländer.

- Närvaron av en stabil statsägd finansiär tillför projektet trovärdighet.

- Finansieringen är marknadsbaserad och detaljerna avtalas projektvis.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information hittar du här.

Du kan ta kontakt direkt med Finnfunds branschteamen, tfn 09 348 434 (växel) och Associate Director Antti Urvas, tfn 045 113 0547, antti.urvas(at)finnfund.fi.

Finnpartnerships ekonomiska stöd för affärsverksamhet i/med/från utvecklingsländer

Vad

Finnpartnership beviljar affärspartnerskapsstöd i planerings-, utvecklings- och utbildningsfaserna för projekt som riktar sig till utvecklingsländer (till exempel för att grunda dotter-/samföretag, underleverans, licensering, import, yrkesutbildning). Målet är att öka de gemensamma projekten mellan företag och andra aktörer som bedriver affärsverksamhet i Finland och i utvecklingsländerna så att det leder till positiva utvecklingseffekter.

Nytta

- Företaget har bättre möjligheter att utreda sina affärsmöjligheter i utvecklingsländer.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information får du här.

Du kan också ta kontakt direkt med Finnpartnership, tfn 09 348 434 eller fp(at)finnpartnership.fi.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Trade Fair-understöd

Vad

Business Finland beviljar finländska små och medelstora företag Trade Fair-understöd för gemensamma internationella mässprojekt. Understödet beviljas till grupper av minst fyra finländska små och medelstora företag, som deltar i betydande mässevenemang inom sin bransch utomlands.

Understödet kan vara högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för mässprojektet och högst 30 000 euro till ett enskilt företag. Företagen ska ha ambitioner att växa och etablera sig på den internationella marknaden samt förutsättningar att bedriva en lönsam exportverksamhet.

Understödet beviljas i regel endast till B2B-evenemang. Vid bedömningen av projekten beaktas dessutom hur innovativa de varor och tjänster som företaget ställer ut på mässan är samt vilket nyhetsvärde de har.

Nytta

– Samarbete ger företagen synergifördelar och kostnadsnytta.

Så här skaffar du tjänsten

Läs mera här 

Du kan också direkt kontakta expert Heli Flink, heli.flink(at)businessfinland.fi.