Historia

Idén att starta ett Team Finland-nätverk uppstod i början av 2000-talet. Då insåg vi att betydelsen av externa ekonomiska relationer hade vuxit på grund av förändringar i världsekonomin och att Finlands framgång i allt högre grad hade blivit beroende av de finländska företagens internationella framgång. Vi märkte också att företagen fortfarande behövde statens hjälp på de globala marknaderna.

De statligt finansierade tjänsterna som skulle främja företagens internationalisering och investeringar var emellertid splittrade och tjänade inte företagen på bästa sätt. Till exempel arbetade utrikesministeriet, Finpro, Tekes och kulturinstituten helt separat ute i världen. Det uppstod ett behov av att koncentrera samarbetet mellan de organisationer som arbetade med exportfrämjande. Olika lösningar prövades, men resultaten förblev anspråkslösa.

De avgörande stegen för Team Finlands del togs i början av 2010-talet. I regeringsprogrammet 2011 uppställdes målsättningen att förstärka Finlands externa ekonomiska relationer och att föra samman Finlands internationella aktörer. På basis av regeringsprogrammet startades två separata utredningsprojekt: utredningen om det så kallade Finlandshuset och en utredning under ledning av Kones verkställande direktör Matti Alahuhta (båda enbart på finska).

Nätverket skapas

Båda utredningarnas rapporter publicerades i början av 2012 och utgående från dem uppstod Team Finland-konceptets kärna. Alahuhtas arbetsgrupp föreslog att de organisationer som främjade export skulle bilda ett tätt nätverk under statsministerns strategiska ledning. Finlandshus-utredningen efterlyste ett tätare samarbete utomlands och en gemensam användning av resurser. Den nya samarbetsmodellen döptes till Team Finland eftersom man ville att namnet skulle fungera också i en internationell kontext.

Uppbyggandet av nätverket framskred snabbt. Regeringen godkände verksamhetsprogrammet för Team Finland redan samma vår. I augusti utnämndes den första styrgruppen under statsminister Jyrki Katainens ledning och med Matti Alahuhta som vice ordförande.

De första praktiska stegen togs i september 2012. Då grundades enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli med uppgift att bereda ärenden för statsministern och styrgruppen och att samordna organisationernas arbete. Strax därefter började finländska organisationer och företag utomlands bilda lokala team.

Näringsminister Olli Rehn tillsatte hösten 2016 en arbetsgrupp för att svara för utveckling och strukturell förnyelse av Team Finland-verksamheten. Arbetsgruppen hade till uppgift att föreslå möjliga nya verksamhetsmodeller samt förändringar i fråga om organisationen och resurserna. Arbetsgruppens arbete resulterade i att uppgiften att samordna verksamheten överfördes från statsrådets kansli till arbets- och näringsministeriet. Dessutom beslutade man slå samman Finpro och Tekes för att bilda en ny aktör, Business Finland. Samtidigt gjordes flera förändringar i fråga om den praktiska verksamheten. Syftet med reformen är att göra de olika tjänsterna till en smidigare och mer sammanhängande helhet och få bort överlappningar i tjänsteutbudet. Man avser dessutom intensifiera det internationella nätverkets verksamhet så att det ska vara så lätt som möjligt att använda sig av tjänsterna även för företag som rör sig utomlands. Business Finland inleder sin verksamhet i början av 2018.

Mera om ämnet

Team Finland-nätverkets årsredovisning 2014 (på finska)

19.1.2012 Alahuhtas arbetsgrupp: Ett Team Finland-nätverk för att främja Finlands externa ekonomiska förbindelser och företagens internationalisering

3.8.2012 Statsminister Katainen leder Team Finland-styrgruppen

20.1.2012 Statssekreterare Torstilas öppningsanförande under möte om Finlandshuset (på finska)

7.10.2016 Arbetsgrupp för att utveckla Team Finland

22.11.2016 Team Finland reformerar sin service och sina verksamhetsmodeller

25.11.2016 Uusi Team Finland -johtoryhmä aloittaa toimintansa

24.3.2017 Tekes och Finpro sammanslås, utrikesministeriets roll i exportfrämjandet stärks