Regler

1 §       

För att ge erkännande för sådan förtjänstfull verksamhet i en internationell verksamhetsmiljö som har gagnat den finländska samhällsekonomin och det finländska näringslivet samt för att uppmuntra nya företag till att lyckas i sin internationalisering, kan republikens president på framställning av ledningsgruppen för Team Finland bevilja företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem ett särskilt pris.

2 §

Priset ska riktas till en förtjänstfull verksamhet eller funktion, och det kan därför ges till antingen företag eller sammanslutningar eller enheter som lyder under dem.

3 §     

När pristagarnas lämplighet bedöms ska särskild uppmärksamhet fästas vid

Företag:

pristagarens förmåga att upprätthålla sin internationella konkurrenskraft genom att förnya sina produkter, tjänster och verksamhetsmodeller; pristagarens framgång inom sitt eget verksamhetsområde på den internationella marknaden; betydelsen av pristagarens tillväxtmöjligheter; pristagarens yrkesskicklighet; inom internationalisering, tillväxt och riskhantering i synnerhet inom företagsledningen, marknadsföringen, teknologin och tillväxtfinansieringen, pristagarens samarbetsförmåga i en nationell och internationell innovationsmiljö; att pristagarens verksamhet är etiskt hållbar och beaktar naturvärden; pristagarens inverkan på utvecklandet av det finländska kunnandet och den finländska kvaliteten

Sammanslutningar:

pristagarens verksamhet eller program som pristagaren genomfört och pristagarens näringslivspolitik, med specialområdena att främja konkurrenskraften, öka kunnandet och sysselsättningen, främja utländska investeringar samt göra Finlands innovationsmiljö känd.

4 §  

Årligen kan det beviljas högst tre (3) pris, varav minst två (2) ska ges till företag. Priset ska inte utlysas för ansökan.

5 §     

Förslag till de pris som ska beviljas ska för republikens president läggas fram av ledningsgruppen för Team Finland efter att ledningsgruppen har hört företrädare för Förbundet för Finländskt Arbete och lämnat en omfattande begäran om förslag till olika företagsorganisationer och organisationer inom näringslivet.