Digiskolan för företagare hjälper Finland att övergå till digital era

Tekes 22.3.2017 12.01 | Publicerad på svenska 24.3.2017 kl. 9.10
Pressmeddelande

-En digiskola för företagare, som är avsedd för små och medelstora företag, hjälper för sin del Finland i år att övergå till digital era. Projektet Reboot Finlands och Företagarna i Fin-lands digiskola besöker flera orter runt om i Finland.

"Små och medelstora finländska företag är bra på att lösa kundernas praktiska problem. Därför upplevs digitaliseringen ofta helt i onödan som ett hot mot den befintliga affärsverksamheten. Genom projektet Reboot Finland och digiskolan vill vi göra företagen uppmärksamma på digitala verktyg, så att var och en kan själv testa dem. Finländarna har alltid klarat sig med sunt bondför-nuft och ihärdighet. Digiskolan för företagare förenar de finländska företagarnas starka sidor med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, och slutresultatet blir nya framgångshistorier", sammanfattar överdirektör Ilona Lundström målen för projektet Reboot Finland och digiskolan, som är en del av det.

Digiskolan för företagare hjälper företagarna att närma sig digitaliseringen ur ett pragmatiskt per-spektiv och genom uppmuntrande exempel. Företagarna i Finland och projektet Reboot Finland har möjliggjort ordnandet av digiskolor för företagare. Det är fråga om arbets- och näringsmi-nisteriets, Tekes och Finpros projekt som moderniserar Finland inför den digitala eran genom många olika åtgärder. Målet är att genom de fördelar som digitaliseringen medför öka den eko-nomiska tillväxten i Finland i syfte att garantera välfärden i det 100-åriga Finland. Ungdomarnas tankesmedje- och acceleratornätverk Innokampus organiserar skolorna på olika orter.

"Stor chans för företag och Finland"

"Digitaliseringen innebär en stor möjlighet att höja produktiviteten och öka den ekonomiska till-växten. Detta är viktigt för företagen, men också för vår samhällsekonomi. Digitaliseringen hjäl-per att skapa nytt arbete och nya arbetsplatser. Under de senaste åren har de nya arbetsplatser-na skapats uttryckligen i små och medelstora företag. Just dessa företag bör hålla sig à jour med digitaliseringsutvecklingen och dess möjligheter", säger Mikael Pentikäinen, verkställande direk-tör för Företagarna i Finland.

"Vi vill försäkra oss om att Finland är föregångare när det gäller digitalisering. För att detta mål ska kunna nås behövs både små och stora finländska företag. Spridning av kunskapen om digi-talisering till hela Finland och företag av olika storlekar är livsviktigt med tanke på Finlands fram-tid", konstaterar direktör Pekka Sivonen som ansvarar för digitaliseringsfrågorna vid Tekes.

Digiskolor för företagare kommer att arrangeras på olika håll i Finland och de är avgiftsfria. Di-giskolan för företagare inleds med en informationsdel och därefter sätter man sig in i grundfrå-gorna vid workshopar. Deltagandet förutsätter inte tidigare kunskaper i digitalisering.

Utöver själva skolan besöker de unga digitaliseringsambassadörerna från Innokampus de före-tag som anmält sig till digiskolan. Företagare och företag kan berätta för digitaliseringsambassa-dörerna vilka teman som intresserar och förbryllar dem mest. De första digiskolorna för företa-gare arrangeras i april.

Tider och platser för Digiskolan för företagare (Yrittäjän digikoulu): www.yrittajat.fi/digikoulu

Ytterligare upplysningar

Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47186
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland tfn 040 504 1944
Pekka Sivonen, direktör med ansvar för digitaliseringsfrågorna vid Tekes, tfn 029 50 55996

Bild: Företagare i Finland