Rahoitus

Tarjoamme laajan kirjon erilaisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin.

Finnveran laina

Mikä

Yritys voi hakea lainaa Finnverasta tilanteessa, jossa rahoitus ei syystä tai toisesta ole järjestynyt ns. markkinaehtoisilta rahoittajilta. Lainalla ei voi pääsääntöisesti rahoittaa koko hanketta, vaan yleensä Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Hyödyt

- Yritys voi käyttää lainaa esimerkiksi kone-, laite tai rakennusinvestointeihin, käyttöpääomatarpeiden ja erilaisten yritysjärjestelyjen rahoittamiseen.

- Erityisin perustein voidaan rahoittaa myös suomalaisen yrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa.

Näin hankin palvelun    

Voit ottaa yhteyttä suoraan Finnveraan soittamalla numeroon 029 460 2580 tai asioimalla sähköisen asiointipalvelun kautta.

Finnveran lainat maksetaan takaisin kokonaisuudessaan ja niistä peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. Käytettävissä olevat vakuudet vaikuttavat myös lopullisen hinnan määräytymiseen.

Finnveran takaus

Mikä

Finnveran omavelkainen takaus vakuudeksi yrityksen rahoitustarpeisiin sen eri kehitysvaiheissa. Yritys voi käyttää Finnveran takauksia vakuutena pankeilta ja rahoitus- tai vakuutusyhtiöiltä saamilleen luotoille ja muille vastuusitoumuksille. Finnveran takauksilla voidaan helpottaa rahoituksen saatavuutta silloin, kun yrityksen vakuudet eivät muuten riitä rahoituksen saamiseen.

Hyödyt

- Takauksia voidaan käyttää vakuutena esimerkiksi kone-, laite- tai rakennusinvestointien, käyttöpääomatarpeiden ja erilaisten yritysjärjestelyjen rahoituksessa.

- Takauksia voidaan käyttää pankin antamien toimitusvakuuksien vastavakuutena sekä erityisin perustein myös suomalaisen yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoituksessa.

Näin hankin palvelun    

Voit ottaa yhteyttä suoraan Finnveraan soittamalla numeroon 029 460 2580 tai asioimalla sähköisen asiointipalvelun kautta.

Finnveran takauksista peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. Käytettävissä olevat vakuudet vaikuttavat myös lopullisen hinnan määräytymiseen.

Finnveran vientitakuu

Mikä

Finnveran vientitakuu on vakuutus vientiyritykselle vientikauppaan liittyvien luottoriskien varalta tai vakuus viennin rahoittajalle (luotonantajalle) ulkomaisesta ostajasta (luotonsaajasta), ostajan pankista tai maasta aiheutuvien luottoriskien varalta.

Hyödyt

-Yritys voi vientitakuun avulla vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta tai sen rahoittajalta olevat saatavansa vientikauppaan liittyvien kaupallisten ja/tai poliittisten luottoriskien varalta.

- Yritys voi vientitakuulla myös parantaa mahdollisuuksiaan saada vientikaupalle rahoitus.

Näin hankin palvelun  

Voit ottaa yhteyttä suoraan Finnveraan sähköisen asiointipalvelun kautta. Yhteydenoton tai hakemuksen saatuaan Finnvera tekee alustavan selvityksen rahoitettavasta hankkeesta ja Finnveran mahdollisuuksista olla siinä mukana.

Finnveran vientitakuiden hinnoittelu perustuu riskinkohteen (yrityksen tai pankin) luottoriskiä heijastavaan riskiluokitukseen. Lisäksi hinnoitteluun vaikuttaa muun muassa riskiaika, katettavat riskit sekä ostajan, luotonsaajan ja kohdemaan luottokelpoisuus.

Business Finlandin innovaatiorahoitus

Mikä

Business Finlandin rahoituksen avulla yritys voi  testata liiketoimintakonseptin toimivuutta uudella vientimarkkinalla, kehittää kansainvälisessä kasvussa tarvittavaa osaamista, kehittää ja pilotoida kansainvälisesti menestyviä tuotteita ja palveluita sekä parantaa innovaatioprosessia ja  johtamista.

Löydä tilanteeseesi sopiva rahoituspalvelu:

Rahoitus startup-yrityksille

Business Finlandin startup-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille yrityksille. Yritys voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta uudella vientimarkkinalla, hankkia palautetta asiakkailta ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä. Business Finland rahoittaa myös tutkimusta, kehitystä ja pilotointia ja innovaatiotoiminnan ja nopeasti skaalautuvan liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus pk- ja midcap-yrityksille

Business Finland rahoittaa pieniä ja keskisuuria sekä midcap-yrityksiä, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille tai haluavat laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa. Tutkimus- ja kehitystyön ja pilotoinnin lisäksi yritys voi kehittää Business Finlandin avulla osaamista monin tavoin. Yritys voi esimerkiksi kehittää organisaatiotaan, kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla ja hankkia osaamista innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi.

Rahoitus suurille yrityksille yrityksille

Business Finland tarjoaa rahoitusta myös suurten yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin ja osaamisen kehittämiseen.

Hyödyt

- rahoituksen avulla yritys voi asettaa tavoitteet korkeammalle, saavuttaa tulokset nopeammin ja nopeuttaa vientimarkkinoille pääsyä.

- rahoitus on avustusta tai lainaa. Avustusta ei tarvitse maksaa takaisin. Lainat ovat vakuudettomia ja matalakorkoisia.

Lisätietoa

Business Finlandin rahoituspalvelut.

Ely-keskusten kehittämisavustus

Mikä

ELY-keskukset myöntävät pk-yrityksille avustuksia kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua tai yrityksen muuta merkittävää kehittämistä. Avustusta haetaan ELY-keskuksesta. Avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hankkeen kustannuksista. Rahoitusta kohdennetaan hankkeisiin, joilla yritys tehostaa, monipuolistaa tai suuntaa uudelleen toimintaansa. Hyväksyttäviä menoja voivat olla mm. ulkopuoliset palvelut, palkka- ja matkamenot, osallistuminen messuille ja näyttelyyn sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistehankinnat. Avustus maksetaan toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa suositellaan yhteydenottoa ELY-keskukseen.

Hyödyt yritykselle

- Avustus kannustaa yritystä toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen.

- Yritys pystyy jakamaan merkittävien hankkeiden toteutukseen liittyvää riskiä.

Näin hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä suoraan ELY-keskuksiin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Teollisuussijoituksen pääomasijoitus

Mikä

Teollisuussijoitus tekee pääomasijoituksia lupaavimpiin suomalaisiin yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa. Sijoitukset ovat osa kokonaisrahoituspakettia, joka toteutetaan yhteistyössä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Yrityksiä arvioidessa kiinnitetään huomiota liiketoimintasuunnitelmaan, kasvumahdollisuuksiin, tuotteen tai palvelun innovatiivisuuteen, yrityksen johtoon sekä alan markkinanäkymiin. Teollisuussijoitus myös arvioi hankkeen merkittävyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Hyödyt

- Yritykset saavat pääomaa, osaamista ja verkostoja, joiden avulla ne voivat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

- Oman pääoman ehtoinen rahoitus vahvistaa yhtiön tasetta ja mahdollistaa kasvun ja kansainvälistymisen.

- Teollisuussijoitus osallistuu liiketoiminnan kehittämiseen vähemmistöomistajana pääasiassa hallitustyön kautta.

- Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, ja sen sijoitus voi olla enintään puolet kokonaissijoitussummasta. Samoin omistus kohdeyrityksessä voi olla enintään 50 prosenttia. Sijoituksista irtaudutaan yhdessä muiden sijoittajien kanssa sovitun aikataulun puitteissa.   

Näin hankin palvelun    

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä suoraan Teollisuussijoitukseen.

- Heli Kerminen, johtaja, venture capital -sijoitukset, 040 077 2833, heli.kerminen(at)tesi.fi.

- Jussi Hattula, johtaja, kasvu- ja teolliset sijoitukset, 040 066 9955, jussi.hattula(at)tesi.fi.

- Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset, 040 720 1324, matias.kaila(at)tesi.fi.

 

Finnfundin rahoitus kehitysmaiden ja Venäjän hankkeisiin

Mikä

Finnfund tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta suomalaisyritysten tai niiden kumppaneiden perustamis- tai laajennusinvestointeihin kehitysmaissa. Rahoitusinstrumenttejamme ovat osakepääoma, investointilaina, pääomalaina tai muu välirahoitus ja takaus. 

Hyödyt

- Yritys saa riskirahoitusta kehitysmaahankkeisiin ilman suomalaisen emon tai osapuolen takausta. 

- Yritys hyötyy Finnfundin kontaktiverkosta ja kokemuksesta kehitysmaissa toimimisesta.

- Vakaan valtion omistaman rahoittajan mukanaolo tuo uskottavuutta hankkeeseen. 

- Rahoitus on markkinaehtoista, yksityiskohdat sovitaan hankekohtaisesti.

Näin hankin palvelun   

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä suoraan Finnfundiin p. 09 348 434 (vaihde) ja apulaisjohtaja Antti Urvakseen, p. 045 113 0547, antti.urvas(at)finnfund.fi.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuki kehitysmaihin

Mikä

Finnpartnership myöntää rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden (esim. tytär-/yhteisyrityksen perustaminen, alihankinta, lisensointi, tuonti, ammattikoulutus) suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden yhteisiä hankkeita tavalla, joka synnyttää myönteistä kehitystä.

Hyödyt

- Yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selvittää liiketoimintansa mahdollisuuksia kehitysmaissa.

Näin hankin palvelun

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan Finnpartnershipiin p. 09 348 434, fp(at)finnpartnership.fi.

Palvelu on maksuton.

Trade Fair -avustus

Mikä

Business Finland myöntää Trade Fair -avustusta suomalaisten pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää vähintään neljän suomalaisen pk-yrityksen muodostamalle ryhmälle, joka osallistuu toimialansa merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Avustuksen suuruus voi olla enintään 50 prosenttia messuhankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 30 000 euroa yksittäistä yritystä kohden. Yrityksillä tulee olla halu kasvaa ja kansainvälistyä sekä kannattavan vientitoiminnan edellytykset.

Pääsääntöisesti avustusta myönnetään vain b-to-b -tapahtumiin. Hankkeita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon osallistuvan yrityksen messuilla esittelemien tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuus ja uutuusarvo.

Hyödyt

- Yritykset saavat synergia- ja kustannushyötyjä työskennellessään yhdessä.

Näin hankin palvelun

Lue lisää täältä

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan asiantuntija Heli Flinkiin, heli.flink(at)businessfinland.fi.