Team Finland organisationer

Enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli är Team Finland styrgruppens sekretariat. Enheten bereder ärenden för styrgruppen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för politiken som rör näringar och innovationer och för att främja företagens internationalisering och utländska direktinvesteringar i Finland. Till arbets- och näringsministeriets område hör föreningen Finpro, innovationsfinansieringsverket Tekes, den statsägda finansiären och exportgarantiinstitutet Finnvera, industriinvesteringsbolaget Teollisuussijoitus, Patent- och registerstyrelsen, NMT-centralerna, den finsk-ryska och den finsk-svenska handelskammaren.

Utrikesministeriet arbetar för företagens verksamhetsmöjligheter och marknadstillträde utomlands, främjar investeringar i Finland och samordnar arbetet för Finlandsbilden. Ministeriet styr och stöder ambassaderna och Team Finland-nätverket ute i världen. Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund och programmet för företagspartnerskap Finnpartnership hör till utrikesministeriets område.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder utbildnings- och kulturexporten. Utbildningsexporten främjas genom delegationer från Finland som reser utomlands och i samband med besök från utlandet till Finland. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar också understöd för beredningen av projekt som rör kulturexport. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.

Finpro har tre olika funktioner: Export Finland, Invest in Finland och Visit Finland. De här funktionerna ska hjälpa finländska företag att internationaliseras, locka utländska direktinvesteringar i Finland och främja turism från utlandet till Finland. Finpros uppgift är att skapa tillväxt i Finland.

Export Finland ger råd åt finländska små- och medelstora företag i alla steg av deras internationalisering, identifierar nya affärsmöjligheter och skapar företagarnätverk både i Finland och utomlands. Export Finland hör också till det delvis EU-finansierade nätverket Enterprise Europe Network, som erbjuder internationaliseringstjänster. Utöver Export Finland tillhandahålls tjänsterna av Helsingforsregionens handelskammare och Turku Science Park.

Invest in Finland lockar utländska företag till Finland genom att producera information om Finland som investeringsobjekt. Invest in Finland utvecklar och samordnar investeringsfrämjandet och skapar nätverk med lokala och internationella aktörer.

Visit Finland främjar turismen från utlandet till Finland. Visit Finland hjälper företag och företagsgrupper inom resebranschen utveckla och marknadsföra resetjänster för den internationella marknaden.

Tekes innovationsfinansiering hjälper företag att utveckla nya produkter och tjänster samt att bearbeta affärsplaner för den internationella marknaden. Tekes program erbjuder nätverk, information och synpunkter på den internationella marknadens utveckling.

Finnvera erbjuder finansiering för ny företagsverksamhet, för tillväxt och internationalisering samt skydd mot risker vid export. Finnvera förstärker finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, garantier, riskkapital och exportgarantier.

Suomen Teollisuussijoitus Oy, är ett statligt investeringsbolag som erbjuder tillväxtföretag kapital, expertis och nätverk. Bolaget investerar i företagens tillväxt och internationalisering tillsammans med partner i Finland och i utlandet. 

Finnfund erbjuder långsiktig riskfinansiering åt privata företags initiativ i utvecklingsländer och i Ryssland. Finnfund investerar i främsta hand i finländska företags och deras samarbetspartners projekt, men kan också finansiera projekt som baserar sig på finländskt kunnande och som främjar mållandets miljö eller utveckling.

Finnpartnership erbjuder finansiellt stöd för planering, utveckling och utbildning i inledningsskedet av projekt som riktar sig till tillväxtmarknader och som är inriktade på långvarig affärsverksamhet. Med hjälp av Matchmaking-tjänsten kan företag i Finland och i utvecklingsländer hitta nya affärsmöjligheter.

Finsk-ryska handelskammaren hjälper finländska företag på den ryska marknaden. Till handelskammarens tjänster hör bland annat exportfrämjande resor, branschinitiativ, marknadsutredningar, kontaktsökning, utbildning, experthjälp (juridik, redovisning, affärsveksamhet), hjälp med evenemang och publikationer om handeln i Ryssland.

Finsk-svenska handelskammaren främjar handelsrelationerna och de ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige. Verksamheten fokuserar på att hjälpa och handleda små och medelstora företag på den svenska marknaden. Handelskammaren betjänar företag på finska och svenska i Stockholm.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) hjälper finländska små och medelstora företag att växa och komma ut på den internationella marknaden. NMT-centralerna erbjuder företag utvärdering av nya produkt- och produktionsidéer, experthjälp och finansiering för tillväxt, utveckling, internationalisering och export.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar företag, stiftelser och föreningar samt granskar och beviljar patent, nyttighetsmodeller, varumärken och mönsterrätt. Vi stöder internationalisering och internationell verksamhet av företag genom att erbjuda dem information, hjälpmedel, nätverk och rådgivning vid ansökning om immateriella rättigheter i olika länder, i synnerhet patent, varumärken och mönsterrätt.

Teknologiska forskningscentralen VTT utvecklar smart teknik, nya lösningar och innovativa tjänster. Tack vare sina omfattande internationella forsknings- och innovationsnätverk kan VTT erbjuda finländska företag de nyaste forskningsresultaten och tillgång till EU:s forsningsprojekt.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. är ett nätverk som grundandes 2005. Det består av de 16 instituten utomlands, de stiftelser och fonder som upprätthåller dem samt kulturcentret för Sverige och Finland, Hanaholmen, som ligger i Esbo.