Information om Team Finlands webbplats

Innehåll
Funktioner
Användarvillkor
Mera information

Innehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen team.finland.fi och den upprätthålls av statsrådets kommunikationsavdelning.

En väsentlig del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av organisationerna som ingår i Team Finland-nätverket. Statsrådets kansli ansvarar inte för detta innehåll.

På webbplatsen hänvisas användaren till Team Finland-nätverkets gemensamma servicenummer och kontaktformulär som fylls i på webben. Statsrådets kansli ansvarar inte för upprätthållandet av dessa tjänster.

Funktioner

Sökning

Sökfunktionen finns högst upp på sidan till höger.

Det är förhandsinställt att sökningen gäller allt innehåll på webbplatsen. En snabbsökning söker alla de angivna sökorden, operatören lägger automatiskt till "och" mellan sökorden. Det går också att söka på halva ord. Sökresultaten listas enligt publikationsdatum.

Respons

Genom responsblanketten kan man skicka frågor och feed back angående webbplatsen. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i främsta hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till registratorskontoret vid statsrådets kansli (kirjaamo@vnk.fi).

Webbläsare och enhet

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas till den enhet som används. Webbplatsens utseende fungerar bäst med en nyare webbläsare. Den kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis här.

För att läsa epub-filer behövs ett läsprogram som stöds av den enhet som används.

Det kan finnas direkta webbsändningar och videor inbäddade på webbplatsen som strömmas från en separat server i ett format som stöds av enheten som används.

Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden och tal innehas av det ministerium som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Man måste alltid avtala särskilt med statsrådets kansli om kommersiell användning av materialet som sådant.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Statsrådets kansli förmedlar bilder och annat material som har att göra med Team Finland också genom Flickr, Twitter, Facebook och YouTube.

Nyttjanderätten till bilderna innehas av statsrådets kansli om inte annat uppges. Statsrådets kanslis bilder är avsedda för nyhets- och informationsförmedling. Också annan användning är möjlig, till exempel i utbildningsmaterial och läroböcker.

I samband med att en bild publiceras ska fotografen och innehavaren av nyttjanderätten anges. Bilder och annat material får inte manipuleras eller ändras utan lov. Bilderna får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed eller användas i marknadsföring eller reklam eller i andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Juridiskt förbehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen. Varje Team Finland-organisation ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och tal som de förmedlar genom webbplatsen.

Statsrådets kansli strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt.

Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användarvillkor. Statsrådets kansli ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa utomstående parters webbplatser. En länk från statsrådets kanslis webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att statsrådets kansli på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som tillhandahålls eller nämns på den webbplatsen.

Statsrådets kansli har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation.

Statsrådets kansli ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Statsrådets kansli kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som kansliet anser vara osakligt.

Statsrådets kansli betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Innehavaren till en webbplats beviljar statsrådets kansli rätten att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Statsrådets kansli kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för statsrådets kansli.

Statsrådets kansli förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Statsrådets kansli har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen samlas och används för att utveckla av tjänsterna. Sådana uppgifter är

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala insticksprogram

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala insticksprogram (t.ex. Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala insticksprogrammen.

På tjänster och applikationer som erbjuds av en utomstående part tillämpas den partens användar- och andra villkor.

För mera information

Team Finlands kommunikationsteam vid statsrådets kansli ger mera information om webbplatsen.

teamfinland@vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001